uyelik - Nakliye - Evden Eve Taşıma | İsteNakliye
Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Biz Size Ulaşalım


istenakliye logo
istenakliye tır taşımacılık

ÜYE SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTLARI

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları, Şirket ile Kullanıcı arasında, Portal’ın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Şirket ile Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları'nda münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Portal’a Üye olarak, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz

1.2-Kısaltmalar

ŞİRKET:0411078318100001 MERSİS ile, grlbilisim@hs01.kep.tr elektronik mailli, Mersin Üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-Mersin merkez adresinde faaliyet gösteren GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

PORTAL: Şirket’in geliştirdiği, yük taşıma işi yapan gerçek ve tüzel kişilerle, yük taşıtmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bir araya geldikleri pazaryerinin İSTENAKLİYE.COM web sitesi, bu alan adına bağlı alt site ve sayfaları ile İSTENAKLİYE mobil uygulamasıdır.

İSTENAKLİYE.COM: Şirket’in hizmeti sunduğu web sitesi ile bu alan adına bağlı alt siteler ve sayfalarıdır.

MOBİL UYGULAMA: Şirket’in hizmeti sunduğu Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan İSTENAKLİYE uygulamalarıdır.

KULLANICI: Portal’ın hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

ÜYE: Portal’ın hizmetlerinden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel Kullanıcı’lardır.

ZİYARETÇİ: Portal’a Üye olmadan web sitesini ziyaret eden ve bilgi alan gerçek ve tüzel kişilerdir.

TAŞIYICI: Portal’a üye olan yük taşıma işi yapan gerçek ve tüzel kişilerdir.

MÜŞTERİ: Portal’a üye olan yük taşıtmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kullanıcılar, Portal’a Üye olurken işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-2 KONU, AMAÇ, KAPSAM

2.1-İşbu sözleşmenin konusu; Portal’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2-İşbu sözleşmenin amacı; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak Portal üzerinde başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması ve elektronik ticaret ortamında kullanıcılarına mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri sunarak, mevzuatla satışına izin verilen taşıma hizmetinin sunulması ve sunulan bu hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır.

2.3-İşbu sözleşmenin kapsamı; Şirket tarafından üyelik ve taşıma hizmetlerinin kullanımı için Portal’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Bu kapsamda; İşbu sözleşmenin amacında belirtildiği gibi Şirket, Portal’da yer alan taşıma hizmetinin satıcısı konumunda değildir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır.

Bu nedenle Şirket, Portal’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır.

Şirket, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, kaliteli hizmet etiği ile söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişimden kaldırma hakkına sahiptir.

MADDE-3 TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kullanıcı’nın Üye olabilmesi için, gerçek kişilerin en az 18 (onsekiz) yaşında ve reşit olması, tüzel kişilerde ise imzaya yetkili kişinin Portal’da talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Söz konusu olan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamayan Kullanıcı, ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Portal üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği / gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını, temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi ile geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2-Kullanıcı Üye Kayıt Formu’nu doldurup işbu sözleşmeyi onaylaması ile Üye kayıt işlemi tamamlanır. Şirket başvuruyu ön inceleme yaparak ve Kullanıcı’yı Üye olarak uygun bulması ile aktivasyon kodlarını elektronik posta ile gönderecektir. Kullanıcı aktivasyon işlemlerini tamamladığında Portal’a Üye olacaktır. İlk şifre bilgisi Şirket tarafından gönderilir ve ilk girişte değiştirilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

3.3-Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.4-Şirket, Portal’da ki yasal uyarılarda yer alan sözleşmelerde yapılan değişiklikleri Üye’ye elektronik posta ile ve değişlik bilgisini SMS ile göndererek bilgilendirecektir. Üye, Portal’ı kullandığı süre dahilinde yasal uyarıları okumak ve uymakla mükelleftir.

3.5-Üye’nin, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, 3. Kişilerce paylaşmayacağını ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.6-Üye, Portal’da yayınlanan yasal uyarılarda yer alan sözleşmelere, kanuna ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, santaj gibi eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, Kullanıcı’ları ve 3. Şahısları rahatsız edecek davranışlar içinde olmayacağını ve haklarını ihlal etmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını aksi halde Üye’liğinin tazminat hakları saklı kalmakla birlikte sonlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7-Üye genel kural olarak, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya Şirket’in ya da 3. şahısların haklarını ihlal ettiğinde ve her halükarda işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde Şirket, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı’nın Üye’liğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve Üye’nin Portal’dan aldığı, almakta olduğu yada alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir yada tümüyle iptal edebilir. Üye, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket'ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.8-Müşteri, Taşıyıcı’nın hizmetlerindeki ayıplardan hiçbir surette Şirket’in sorumlu olmadığını ve madde-2.3 de belirtildiği üzere ilgili mevzuat hükümleri dahilinde aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren Şirket’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Şirket’i şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket, ayıplı hizmetin telafisi için aracı olabilir. Görüşmeler sonunda haksız olan taraf haksızlığını kabul etmiyorsa Portal Üye’liğinden çıkarılır ve yasal olarak işlem başlatılır. 

3.9-Üye, Şirket tarafından sunulan ve Portal’da yer alan ve yer alacak olan hizmetleri ve içerikleri kullanırken, Taşıyıcı ile Müşteri arasındaki ilişki bu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Şirket, Taşıyıcı ve Müşteri arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye’ler, Portal üzerinden yaptığı işlemlere ilişkin haklarını işbu sözleşmede ve yasal uyarılarda yer alan bu sözleşmenin eklerinden olan sözleşmelerde ve diğer sözleşmeler çerçevesinde arayabileceklerdir.

3.10-Taşıyıcı, aktivasyon işlemini takip eden 30 (otuz) gün sürede denemeye tabi olacaktır. Bu süre içerisinde Şirket, Taşıyıcı’yı denetmenlerce izletecek ve olumsuz bir durum olmadıkça kesin Üye’liği başlatılacaktır. Şirket bu süreyi kısaltabileceği gibi uzatma hakkına da sahip olacaktır. Deneme süresi içerisinde ve sonunda olumsuz bir durum oluşması halinde Taşıyıcı’nın kendisini savunması istenecek savunmanın yetersiz kalması veya yapılmaması durumunda ise Üye’liği sonlandırılacaktır. Taşıyıcı, Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket'ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.11-Taşıyıcı, Portal’da yer alan ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlü olduğunu, yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira gibi eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, Kullanıcı’ları ve 3. Şahısları rahatsız edecek davranışlar içinde olmayacağını ve haklarını ihlal etmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını, Portal’da yer alan ilana piyasa koşullarının çok üstünde fahiş fiyatlarla teklif vermeyeceğini, fiyatları manipüle etmeyeceğini, diğer taşıyıcıların teklif vermesine müdahale etmeyeceğini, kendisi ile ilgili aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik vermeyeceğini aksi halde Üye’liğinin sonlandırılacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu madde de belirtilen sebepler nedeniyle zarara uğraması halinde sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Taşıyıcı’dan tazmin edilmesini isteyebilir.

MADDE-4 İLAN VERME VE TAŞIMA HİZMETİ

4.1-Üye, Portal’da bulunan hesabından ücretsiz olarak Taşıma Hizmeti İlan Formu ile ilan verebilir. Üye, ilanına gelen tekliflerden birini onaylaması demek, taşımayı yapacak Taşıyıcı’yı, Taşıyıcı araç marka, model ve cinsi, taşıma ücreti, ödeme şekli, taşıma işleminin yapılacağı tarihi kabul ettiği anlamına gelmektedir. Üye, taşıma için açtığı ilanı teklif gelmediği veya gelen tekliflerden birine onay vermediği takdirde iptal edebilir. Şirket, ilana gelen teklifleri, ilanın durumu hakkında Üye’ye, ilanın aktif olduğu her aşamada SMS gönderecektir.

4.2-Taşıyıcı, ilanda yer alan taşıma hizmeti detayını Portal üzerinden Üye ile iletişime geçerek şekillendirebilirler. Taşıyıcı, Portal’dan taşıma hizmeti alabilmesi için Şirket’in aradığı kriterlerde olması ve Şirket ile Ek Sözleşme imzalamış olması gerekir. Yükün taşınması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan Taşıyıcı sorumlu olacaktır. Müşteri, taşıma sırasında olabilecek kaza ve hasar için primini ödeyerek sigorta yaptırabilecektir. Sigorta yapılmasını isteyen Müşteri ilanın ek hizmetler bölümünde taşıma sigortası yaptırmak istiyorum yazılı yeri işaretlemesi gerekir.

4.3-Taşıyıcı, yükün taşınacağı adreste Taşıma Hizmeti İlanında belirtildiği tarih ve saatte olmakla mükelleftir. Ancak hava şartları, yol durumu veya herhangi bir olumsuzluğa bağlı olarak olası gecikme durumunda Müşteri’ye bilgi vermek kaydı şartı ile en geç 2 (iki) saat gecikebilir. İndirme tarih ve saatinde herhangi bir bağlayıcı şart olmamakla birlikte belirtilen süreden en fazla 12 (oniki) saat gecikme yaşanabilir. 

4.4-Taşıyıcı, mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, araç bozulması gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmeti varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE-5 TAŞIMA HİZMETİ ÖDEMESİ VE DEPOZİTO

5.1- Müşteri, taşıma hizmetini ve ücretini onayladığında ücretin %15 (onbeş)’ini depozito olarak Şirket’e havale veya kredi kartı ile yatıracaktır. Bakiye kalan tutarı, taşıma işleminin yapıldığı gün Taşıyıcı’ya ödeme şekline göre nakit veya kredi kartı ile ödeyecektir. Bakiye tutarı için Müşteri ve Taşıyıcı anlaşarak yeni bir ödeme şekli belirleyebilir. Şirket, Müşteri ile Taşıyıcı ilişkisinde ve taşıma hizmeti anlaşmasında hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Şirket işbu sözleşmenin madde 2.3. de belirtildiği üzere kanunen aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. Taşıma hizmetinin kalitesi, mevzuata uygunluğu, faturalandırılması ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden Taşıyıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Bakiye tutarının ödenme şekli veya ödenmemesi ya da geç ödenmesi Şirket’in sorumluluğunda değildir.

MADDE-6 TAŞIMA HİZMETİ İPTALİ, DEPOZİTO İADESİ, CAYMA HAKKI

6.1-Müşteri’nin taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle depozito tutarı nakit ödeme ile yapılmış ise Müşteri’nin iban numarasına hafta sonu hariç en geç 24 (yirmidört) saatte içinde iade edilir. Depozito ödemesi kredi kartı ile yapıldığında ise ücreti, taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle hafta sonu hariç 48 (kırksekiz) saat içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri’nin hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Müşteri, banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasında geçecek sürede Şirket’in bir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul etmektedir.

6.2-Müşteri’nin iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da taşıma işlemine konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Müşteri’ye ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları vb. kestikten sonra iade edecektir.

6.3-Müşteri ve/veya Taşıyıcı yükleme saatinden 24 (yirmidört) saat önceye kadar cayma hakkını kullanabilirler. Cayma hakkı süresi sona erdikten sonra cayma hakkı kullanılamaz. Cayma süresi sona ermesine rağmen taşıma hizmetinden cayan, taşıma ücretinin % 5 (beş)’i kadar cezai ücreti 10(on) gün içinde Şirket’e öder.

MADDE-7 MÜCBİR SEBEPLER

7.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran, üstlendiği yükümlülükleri kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, salgın hastalık, yangın, savaş, isyan, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, seferberlik, hükümet ve idari makam kararları ile benzeri haller mücbir sebepler sayılacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebepler 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, Taraflar’dan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE-8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. İSTENAKLİYE.COM internet sitesinin, İSTENAKLİYE mobil uygulamasının, tasarımı, yazılımı, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Şirket’in mülkiyetinde bulunmaktadır.

8.2-Üye, yazılı olarak Şirket’in izni olmaksızın Şirket’in mülkiyetindeki fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Şirket ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu sözleşme kapsamında taşıma hizmetinin sunulması ve Portal’ın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye, bahsi geçen bilgilerinin işbu sözleşme kapsamında Portal tarafından kullanılabileceğini bu hususta Şirket’e izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3-Üye, Şirket’in mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Şirket’in ve dolaylı olarak 3.kişinin doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE-9 TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1- Üye’lerin, İSTENAKLİYE.COM web sitesi ile İSTENAKLİYE mobil uygulaması hesabında yer alan adresler, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. İşbu sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler ile tebligatlar elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine aksi belirtilmedikçe Türkçe olarak gönderilecektir.

MADDE-10 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESHİ

10.1-Şirket, burada yazılanlarla sınırlı kalmadan ve mevzuata uygun olarak, Portal’ın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve Portal’ın sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda işbu sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ilan sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirme hakkına, 30 (otuz) gün önceden Portal’da ilan etme ve Üye’ye, elektronik posta ile haber vermek kaydıyla sahiptir.

10.2-Şirket, Üye’nin mücbir sebepler dışında işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birden fazla kısmının ihlali ve bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Şirket’in uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak süresinden önce fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten ve olası zarar tazmininden dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

10.3-İşbu sözleşme, Taraf’dan birinin 30 (otuz) gün önceden tebligat adresine taahhütlü olarak bildirmesi ve karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

MADDE-11 DİĞER ŞARTLAR

11.1-İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilmeyen ve hüküm bulunmayan hallerde, Şirket kararları belirleyicidir.

11.2- Üye, kendisine tanınan avantajları ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir başkasına devir edemez. Devri halinde işbu sözleşme fesih olur. Şirket’in tazminat hakkı saklıdır.

11.3-Üye, Gizlilik Politikası gereği edindiği belgeleri ve hassas konuları hiçbir şekilde sözlü ve/veya yazılı olarak 3. kişilere ifşa etmeyecek, vermeyecek, sanal ortamda ve sosyal medyalarda hiçbir şekilde belge, yorum ve açıklamada bulunmayacaktır. Aksi halde Şirket zarara uğrama nedeni ile sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Üye’den tazmin edilmesini isteyebilir.

11.4-Şirket, Taşıyıcı’nın hizmet verirken uğradığı özel veya dolaylı zarardan, ekonomik olarak gelir kaybı ile diğer kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

MADDE-12 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

12.1-Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran Mersin Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiklerini, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Portal veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, Şirket ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakeme Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-13 ÜYELİK BAŞVURUSU VE AKTİVASYON

13.1-Kullanıcı, işbu sözleşmenin yukarıdaki tüm şart ve koşullarını tamamını okuyarak kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş ve Portal’a Üye olmak için kayıt formunu doldurarak başvuru yapmıştır. Şirket başvuruyu inceleyecek ve Kullanıcı’yı Üye olarak uygun bulması ile aktivasyon kodlarını elektronik posta ile gönderecektir. Kullanıcı aktivasyon işlemlerini tamamladığında Portal’a Üye olacaktır.

MADDE-14 YÜRÜRLÜLÜK

14.1-İşbu sözleşme 14 (ondört) maddeden ibaret olup elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aktivasyon işlemlerinin başarı ile tamamlandığı an itibariyle süresiz olarak yürürlüğe girmiş sayılır.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’na ek olarak düzenlenmiştir.

İSTENAKLİYE.COM Web sitesi ve İSTENAKLİYE mobil uygulaması ikisi birlikte (Portal) , GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri aacı ile sunulmuştur.

Portal’ın kullanımı, aşağıda belirtilen gizlilik politikasını okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Kredi ve banka kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili banka ve finans  kuruluşlarınca online olarak ilgili finans kuruluşu ile üye arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri ve şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez. Tarafınızca Portal’a erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliği Şirket sorumluluğu kapsamı dışındadır. Halka açık konumda internet üzerinden bilgilerin aktarılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir.

Saklanan üye bilgileri, güvenlik yöntemleri ile korunmaklatır. Ancak günümüzde artan ve çeşitli şekilde işlenen bilişim suçları göz önüne alınarak, kullanıcı bilgilerinin yasal olmayan yollardan Şirket'in sisteminden çalınmasına karşı Şirket hiçbir şekilde sorumlu kabul edilmeyecektir. Şirket, sorumlu olmamakla birlikte gerekli yasal işlemleri yapmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Aşağıda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, hukuki nedenler ve haklarınız konularında önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

(a) Kişisel bilgileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, yasal otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizin ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazar araştırması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(b) Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün/hizmet çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti, promosyon faaliyetleri, reklam, irtibat kurma, bilgi güncellemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, üyeliğinizin yönetimi, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması vb. için işlenebilmektedir.

(c)Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri gibi iş yerlerinden, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@istenakliye.com e-posta ile iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’na ek olarak düzenlenmiştir.

İSTENAKLİYE.COM Web sitesi ve İSTENAKLİYE mobil uygulaması ikisi birlikte kısaca (Portal) GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri amacı ile sunulmuştur. Portal’ın kullanımı, aşağıda belirtilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Şirket, bu bilgilendirme ile Portal kullanımı sırasında elde ettiği ve/veya üçüncü kişilerden aldığı kişisel verilerin işlenmesinde neler yapıldığını bilgilendirmekle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmektedir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak Şirket tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

Şirket, geliştirdiği ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılar’ına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcılar’ın kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Şirket, işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 1. a) Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Toplanan Kişisel Veriler

Şirket, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar’dan çeşitli sabit ve değişken veriler toplamaktadır. Şirket’in topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, Kullanıcı elektronik posta ile telefonu doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan şifreleri, Kullanıcı adı.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler Şirket’i veya Çağrı Merkezini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, anket, banner kampanya yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları, hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, Kullanıcı Şirket’in mobil uygulamalarını kullanırken, Taşıyıcı’nın durumunu takip etmesi durumunda ve Kullanıcı’nın izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri:  Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, Üye yorumu, Üye puanlama, Üyeliğin reddedilme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Anket Cevapları: Şirket  tarafından Portal içeriğinde düzenlenen anketlere verilen cevaplar ile Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Portal İçi Mesajlar: Kullanıcılar arasında güvenli iletişim yapılabilmesi için kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri Portal içi mesajlardan gelen şikayet/bildirim üzerine kullanım koşullarına aykırı içerikte tespit edilen Portal içi mesajlardır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Şirket’in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve bu başlıktaki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

Bu bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde ve Kullanım Koşulları’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar içeriğinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, reklam, sefer sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, sefer sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmet sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, sefer sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, sefer sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket ve Test Cevapları: Şirket tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere veya testlere cevap veren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket ile Portal fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Şirket tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portal’ın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Portal İçi Mesajlar: Mesajlaşma hizmeti, Kullanıcılar’ımızın birbirini bilgilendirme amacı ile sunulmaktadır. Bu kapsamdaki mesajlarda; Kanun’un 5. Maddesindeki meşru menfaate dayalı olarak, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, dolandırıcılık maksatlı, haksız rekabete neden olabilecek, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren kullanım koşullarına aykırı içerikteki Portal içi mesajlar incelenerek engellenebilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bu bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’ndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcılar’ın kendilerinin pozitif hareketleriyle Portal’a girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın gereklerini ve hizmetler’ini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirme iyileştirme ve kişiselleştirme, Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, hizmetler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler,  hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Şirket kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Şirket, kişisel verilerinizi, doğrudan veri sahibinden, sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan Şirket’e Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Şirket’e Kullanıcılar’ın kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Şirket’e pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Portal’ımızı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Şirket’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcılar’ın kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri, adres ekleme, yorum yapma, puanlama, favori oluşturma ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri bu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, bu bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de bu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Şirket, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, bu bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları Portal üzerindeki hesabından güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta her sayfa için 2,50 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında cevap verilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. Mersin Üniversitesi Teknopark No: 35 B/107 Yenişehir/Mersin/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, destek@istenakliye.com adresine elektronik posta olarak, noter kanalıyla, veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.